Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) aangaande bestellingen via www.modecor.com
Op de volgende pagina’s vindt u de algemene voorwaarden (AV) betreffende het registreren en bestellen in de online shop van OakFace Ltd., 93 UPPER GEORGES STREET, DUN LAOGHAIRE, CO DUBLIN A96 V1K8, IRLAND (hierna genaamd: moDecor) via het internetdomein www.modecor.de (hierna genaamd: modecor.com).
De wetgeving verplicht, in het bijzonder, online aanbieders tot talrijke aanwijzingen aangaande het verdrag en de geldende voorwaarden. Wij hebben deze aanwijzingen en andere van toepassing zijnde verzendvoorwaarden voor u navolgend samengevat.

 1. Toepassingsgebied: Termijnen  
1.1 De zakelijke transactie en levering volgt uitsluitend conform de voorliggende AV,  die gebaseerd zijn op de aanbiedingen op modecor.com en de daar afgesloten verdragen. De navolgende bepalingen die in strijd zijn met of afwijken van de algemene voorwaarden zijn niet rechtsgeldig. Deze algemene voorwaarden gelden niet voor waren van moDecor die aangeschaft zijn via andere online marktplaatsen.  
1.2 In zoverre in deze AV van „verbruikers“ wordt gesproken betreft dit natuurlijke personen waarbij het doel van de bestelling niet aan commerciële, zelfstandige of freelance activiteiten kan worden toegeschreven. „Ondernemers “ zijn, daarentegen, natuurlijke of rechtsgeldende personen dan wel rechtsgeldende samenwerkingsverbanden, die wegens commerciële, zelfstandige of freelance activiteiten bestellen. Met ”klanten” worden in deze AV zowel verbruikers als ondernemers bedoeld.  
1.3 Wanneer in een termijnopgave van werkdagen wordt gesproken, worden daaronder alle weekdagen verstaan met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

2. Registrering op www.modecor.com
2.1 Wanneer u een bestelling plaatst en/of een account aanmaakt op modecor.com wordt u gevraagd te registreren en uw persoonlijke gegevens in te voeren.  
2.2 Bij het registreren bent u zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en waarheidsgetrouwe  gegevens. U bent verplicht uw persoonlijke inloggegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan derden te verstrekken. De bevestiging van uw registratie volgt direct na het verzenden van uw registratie.    
2.3 U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u beschikbaar stelt in toegankelijke sectoren. Deze mogen geen verwijzingen naar derden bevatten die kwetsend kunnen zijn. U heeft geen rechten op opgeslagen of gepubliceerde inhoud, zoals bijvoorbeeld een artikelbeoordeling.   
2.4 U dient zich te onthouden van het verstoren van de website van modecor.com of van het verdere gebruik van toegankelijke gegevens buiten het interne platform waarvoor deze gegevens bestemd zijn. Aantoonbare manipulaties met het doel ongeautoriseerde betalingen of andere voordelen ten nadele van moDecor of andere participanten voor eigen doeleinden te kunnen verkrijgen kunnen naast gerechtelijke consequenties ook tot het verlies van toegang tot modecor.com leiden. Klanten hebben het recht het online aanbod te gebruiken in het kader van de beschikbaarheid. Het gebruik van de inhoud mag uitsluitend voor het eigen, private, non-commerciële gebruik plaatsvinden.
2.5 Iedere klant heeft het recht een account aan te maken en deze te onderhouden. Wij behouden ons het recht voor meervoudige aanmeldingen te verwijderen evenals klanten, die de onder punten 2.1 tot 2.4 genoemde bepalingen overtreden te waarschuwen of inhoudelijke gegevens te verwijderen dan wel te wijzigen (virtueel huisrecht).
2.6 Er bestaat geen recht op een duurzame bereikbaarheid van de website of toegang tot de gegevens dan wel op overige aangeboden diensten. moDecor neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de voortdurende beschikbaarheid van het platform of van individuele diensten.  

3. Bestelverloop, correctiemogelijkheden, opslagmogelijkheden en inzicht in de contracttekst  
3.1 Het verloop van uw bestelling is technisch gezien heel eenvoudig vormgegeven. U kiest uit de aanbiedingen op modecor.com het gewenste artikel uit en bepaald het gewenste aantal hiervan. U bereidt de bestelling van de uitgekozen artikelen voor wanneer u deze middels een klik op de knop “In de winkelmand” in uw winkelmandje opslaan. U kunt nu middels de knop “Verder winkelen” terugkeren naar de catalogus en nog meer artikelen zoals hiervoor beschreven aan uw winkelmandje toevoegen. Om de bestelling van de uitgekozen artikelen door te zetten klikt u op de knop „Naar mijn winkelmandje“.
3.2 In uw winkelmandje kunt u nog eenmaal het aantal van de geselecteerde artikelen controleren en eventueel corrigeren of een artikel verwijderen dan wel middels de knop “Verder winkelen” artikelen toevoegen. Door te klikken op de knop “Naar de kassa” wordt u naar uw reeds bestaande registrering geleidt of naar de invoer van uw gegevens. U kunt (i) dan een afwijkend afleveradres ingeven (ii) en wordt gevraagd de voorliggende algemene voorwaarden, het geldende herroepingsrecht en de van toepassing zijnde privacyverklaring en toelichtingen te accepteren. (iii) U kunt tevens de aangeboden betalingsmogelijkheden kiezen en (iv) voor het verzenden van de bestelling de ingevoerde gegevens in alle rust controleren en eventueel nog corrigeren. De nu voorbereide bestelling kunt u met uw browserfunctie opslaan of afdrukken. De bestelling wordt pas rechtsgeldig afgesloten door het bevestigen via de knop “Kopen”.
3.3 U kunt deze algemene voorwaarden ten allen tijde op de webwinkelpagina www.modecor.com onder “AV” inzien. U kunt dit document naar wens afdrukken of opslaan, via de functie van uw internetprovider (=Browser: “Bestand” en vervolgens “Opslaan als”) en in pdf-vorm downloaden en archiveren.  
3.4 De contracttekst wordt weliswaar opgelsagen maar is naderhand niet afzonderlijk op te roepen. U kunt de tekst echter voor het verzenden afdrukken dan wel opslaan. Aanvullend kunt u de inhoud van uw bestelling eenvoudig archiveren door of (i) de AV te downloaden en tevens de laatste pagina van het verloop van uw bestelling in de internetshop met daarop de samengevatte gegevens met behulp van uw browser op te slaan of (ii) de automatische bevestiging van uw bestelling evenals de automatische bevestiging van het overeengekomen verdrag af te wachten, die wij u aanvullend na afloop van uw bestelling per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres toesturen. Deze e-mails bevatten nogmaals de gegevens van uw bestelling en zijn eenvoudig te printen dan wel op te slaan.  
3.5 De gegevens van uw bestelling worden bij ons geregistreerd maar zijn uit veiligheidsoverwegingen niet zonder meer door u op te roepen. Elke klant heeft echter een directe toegang tot deze informatie (via uw account), beschermd middels een wachtwoord. U meldt zich hiervoor aan via de knop „Aanmelden“. Indien u zich geregistreerd heeft kunt u alle gegevens van voorgaande bestellingen inzien en eveneens uw adresgegevens, betalingsinformatie en eventuele nieuwsbrieven beheren en opslaan.  

4. Betalingen, vervaldata  
4.1 In principe heeft u de keuze uit vooruitbetaling, creditcard en betaling op rekening. moDecor behoudt zich echter bij elke bestelling het recht voor bepaalde betaalmogelijkheden niet aan te bieden en naar andere betalingsmogelijkheden te verwijzen. Er bestaat geen recht op een specifieke mogelijheid tot betaling.  
4.2 Wanneer u kiest voor betaling middels een creditcard (Visa, MasterCard, dan wel andere kredietkaarten) vindt in de eerste plaats een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag plaats wanneer u de bestelling afsluit. De daadwerkelijke belasting van uw creditcardsaldo vindt pas plaats wanneer de goederen verzend worden, uiterlijk 14 dagen na het afsluiten van uw bestelling.  
4.3 Wanneer u kiest voor betaling op rekening behouden wij ons het recht voor, bij een betalingsweigering, bijvoorbeeld door het overdragen van onjuiste of onvolledige adresgegevens, een kredietcontrole te doen via onze partner, te weten: Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg, Duitsland.
4.4 Houdt u er alstublieft rekening mee dat wij uitsluitend betalingen accepteren van bankrekeningen binnen de Europese Unie (EU). In geen enkel geval worden kosten voor een geldtransactie geaccepteerd.  
4.5 moDecor behoudt zich het recht voor facturen uitsluitend in elektronische vorm (via e-mail) aan klanten te verzenden.

5. Taal, contractbeëindiging
5.1 Verdragen betreffende artikelen die op moDecor worden aangeboden worden uitsluitend in de Duitse taal afgesloten.  
5.2 De productpresentatie in onze online shop vormt op geen enkele wijze een bindend aanbod, maar slechts een vrijblijvende online catalogus. Door het aanklikken van de knop “Kopen” geeft u een bindend aanbod af betreffende de artikelen die zich op dat moment in uw winkelmandje bevinden.   

5.3 De bevestiging van de technische ontvangst van uw bestelling volgt direct na ontvangst van uw bestelling via e-mail naar het door u geregistreerde e-mailadres. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen daadwerkelijke acceptatie van uw bestelling.  
5.4 Een bindend verdrag betreffende de aankoop van de artikelen die zich in uw bestelling bevinden komt tot stand wanneer uw bestelling wordt aangenomen. Deze aanname kan op de volgende wijze plaatsvinden: De bestelling van de klant wordt (i) door een afzonderlijke aannameverklaring per e-mail aangenomen of (ii) de klant wordt om een vooruitbetaling gevraagd of (iii) de klant maakt gebruikt van het aanbod en sluit de bestelling af met een directe betaling via PayPal. Wanneer de klant kiest voor een betaling via creditcard, betaling op rekening of betaling in termijnen dan komt het verdrag definitief tot stand wanneer de goederen uitgeleverd worden.
5.5 De klant is 5 werkdagen aan de betreffende bestelling gebonden. Bij het bestellen van meubels die moDecor niet op voorraad heeft, kan deze tijdsperiode langer uitvallen. Hier is de klant gedurende de in de aanbieding aangegeven levertijd aan de bestelling gebonden, echter tot maximaal 3 weken.   

6. Prijzen, verzendkosten, aanvullende dienstverlening  
6.1 Van toepassing zijn de prijzen die op het moment van de bestelling vermeld zijn. De aangegeven prijzen zijn eindbedragen, wat betekent dat ze inclusief de op dat moment voor de Britse wet geldende wettelijke BTW (en eventuele andere prijscomponenten) zijn.

7. Beschikbaarheid, aanbestedingsrisico, vervallen van de leverplicht, verlenging van de levertijd, gevarenoverdracht, verzuim, leveringsgebied  
7.1 Veel van de op modecor.com aangeboden goederen zijn direct op voorraad, waarbij de betreffende hoeveelheid die op voorraad is op basis van de diversiteit beperkt is op de voor verbruikers gewoonlijke huishoudelijke hoeveelheden. Wanneer u als onderneming grotere hoeveelheden wenst te bestellen dient u van te voren de beschikbaarheid te verifiëren.   
7.2 Een aanbestedingsrisico wordt door ons niet overgenomen, ook niet wanneer het een aankoopverdrag voor een specifiek soort waren betreft. Wij zijn uitsluitend verplicht tot levering uit onze voorraad en van de door ons bestelde goederen bij onze leveranciers.
7.3 De leverplicht van moDecor vervalt wanneer moDecor ondanks correcte, overeenstemmende transacties zelf niet correct en op tijd geleverd wordt en derhalve niet verantwoordelijk is voor de falende beschikbaarheid, de klant hierover onmiddelijk op de hoogte is gebracht en geen aanbestedingsrisico overgenomen wordt. Wanneer bepaalde goederen niet beschikbaar zijn wordt een eventuele vooruitbetaling onmiddelijk terugbetaald.  
7.4 De levertijd wordt langer wanneer zich omstandigheden door overmacht voordoen. Tot gevallen van overmacht tellen: Stakingen, uitsluiting, officiële interventies, energie- en grondstoftekorten, onvrijwillige transportproblemen, onvrijwillige operationele obstakels door bijvoorbeeld vuur, waterschade of machinele schade evenals alle obstakels die vanuit een objectieve zienswijze niet door ons konden worden voorkomen. Wanneer dergelijke hindernissen zich voordoen wordt u direct aan het begin, als ook aan het einde, van de betreffende hindernis geïnformeerd. Wanneer een van de genoemde belemmeringen zich uitstrekt over een tijdsperiode van meer dan 4 weken bovenop de oorspronkelijk geldende levertijd dan is de klant gerechtvaardigt zich uit de overeenkomst terug te trekken. Overige rechten, in het bijzonder op schadevergoeding, zijn niet van toepassing.   
7.5 Bij consumenten gaat het gevaar van onopzettelijk verlies en de onopzettelijke vermindering van de gekochte goederen tegelijk met de overgave van de goederen over aan de consument of aan een door de consument bestemde ontvanger. Dit geldt onafhankelijk daarvan of de verzending verzekerd plaatsvindt of niet. De overgave is hetzelfde als de koper zich in vertraging of verzuim van aanname bevindt. Anders gaat het gevaar van onopzettelijk verlies en de onopzettelijke vermindering van de gekochte goederen met de overgave, bij koop via verzending, met de uitlevering van de goederen over aan de expediteur of andere met de uitvoering van de verzending bestemde personen of bedrijf op de koper over.
7.6 Wanneer overeengekomen is dat de klant de opdracht aan moDecor, bijv. betreffende afmetingen, design of model, later nog nader zal specificeren en de klant de voor de specificatie overeengekomen termijn overschrijdt, dan gaat het hierdoor onstane oponthoud niet ten laste van moDecor. MoDecor behoudt zich het recht voor de niet tijdig gespecificeerde opdracht geheel of gedeeltelijk te verwijderen.  
7.7 Wanneer de klant verzuimt de goederen aan te nemen behoudt moDecor zich het recht voor de goederen aan derden te verkopen als ook de oorspronkelijke klant voor een mogelijk verlies aansprakelijk te houden.  
7.8 Wanneer de klant nalaat aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen worden alle openstaande vordering van moDecor verschuldigt.  
7.9 Levering volgt uitsluitend binnen de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.  

8. Wettelijk herroepingsrecht voor verbruikers
8.1 Herroepingsrecht
(1) U heeft het recht om binnen 14 dagen uw aankoop ongedaan te maken zonder specifieke opgave van reden. Deze termijn gaat in op de dag dat u uw goederen ontvangt. Terugzending van goederen in het kader van het herroepingsrecht is niet aan kosten gebonden.

ALTIJD EERST OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT

Schrijf u in op de Modecor nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment uitschrijven.