Gegevensbescherming

Erklaring gegevensbeschermingErklaring gegevensbescherming
Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg. Om u een overzicht te geven van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, willen wij u hier informeren over onze dataverzameling en datagebruik.
1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming
Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van de BasisVerordnung (GDPR):
OakFace Ltd.
93 Upper Georges Street
Dun Laoghaire
Co Dublin A96 V1K8
IRELAND - EU
Telefoon: +49-(0)-69-22221 4044
E-mail: privacy@modecor.com
Website: www.modecor.com
(hierna ook "modecor", "wij" of "ons" genoemd).
2. doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door ons of een derde worden nagestreefd, ontvangers of categorieŽn ontvangers en opslagtermijn - algemene informatie
2.1 Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens in de zin van het GDPR en de BDSG zijn individuele gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten in het bijzonder
Uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, uw gebruikersnaam en uw versleutelde wachtwoord voor de klantaccount,
de producten die u hebt gekocht, de gebruikte diensten, betalingsinformatie (bijv. bankgegevens, betaalhistorie),
Uw gegevens, die ontstaan bij het gebruik van onze webpagina en ons online aanbod.
2.2 Doel van de verwerking
Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud te bieden en om uw bestelling te verwerken of voor verdere dienstverlening, om contactvragen te beantwoorden, bereikmeting en marketing, alsmede voor mogelijke veiligheidsmaatregelen.
2.3 Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Overeenkomstig art. 13 GDPR informeren wij u hierbij over de rechtsgrondslag voor de door ons uitgevoerde gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet afzonderlijk is vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, wordt de verwerking voor een of meer van de hieronder vermelde doeleinden uitgevoerd op basis van de wettelijke voorschriften die in elk afzonderlijk geval zijn vermeld:
Uitvoering van onze diensten (in het bijzonder voor de uitvoering van contracten) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, op uw verzoek (art. 6 lid 1 sub b GDPR),
Nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust (art. 6 lid 1 sub c GDPR),
bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 6, lid 1, onder f, GDPR),
of, indien u ons uw toestemming heeft gegeven, op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 sub a en art. 7 f GDPR).
2.4 Openbaarmaking van uw gegevens
Voor het verwerken van uw aanvraag en bestellingen kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan andere gelieerde bedrijven binnen modecor of aan derden, ook buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER).
Uw gegevens zullen door ons worden doorgegeven in de volgende gevallen en op basis van de wettelijke toestemming die in elk geval wordt vermeld:
indien voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b GDPR overdracht van de gegevens aan derden of aan aan ons gelieerde ondernemingen noodzakelijk is; hieronder vallen bijvoorbeeld ook gegevensoverdrachten aan betalingsdienstaanbieders, transporteurs, logistieke ondernemingen en leveranciers indien zij u rechtstreeks van dienst zijn,
u heeft ingestemd met de overdracht van uw gegevens (art. 6 lid 1 sub a GDPR),
vanwege ons rechtmatig belang of het rechtmatig belang van een derde (art. 6 lid 1 sub f GDPR); hieronder vallen bijvoorbeeld gegevensoverdrachten in het kader van cessie van vorderingen of aan kredietbeoordelaars ten behoeve van kredietbeoordeling en marketingpartners,
indien de doorgifte noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 lid 1 sub c GDPR).
Alle gelieerde bedrijven van modecor en derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens doorgeven mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Bovendien zijn zij verplicht om de gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze specificaties en de relevante wetten op de gegevensbescherming.
In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven en zijn gebonden aan onze instructies.
Bovendien hebben wij contractueel het recht om de naleving van de desbetreffende contractuele en wettelijke voorschriften door de dienstverleners te controleren. De externe dienstverleners kunnen in de volgende categorieŽn worden ingedeeld:
Dienstverlener voor hosting, onderhoud en onderhoud van onze websites,
Dienstverleners op het gebied van orderverwerking, in het bijzonder logistieke dienstverleners,
Dienstverleners op het gebied van klantenservice,
Banken en andere aanbieders van betaaldiensten, ook voor de verwerking van betalingen,
Verzendingsaanbieders voor e-mailnieuwsbrieven en verladers voor catalogi of andere direct mail,
Dienstverlener op het gebied van marketing en webanalyse.
Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in zogenaamde "derde landen", d.w.z. landen buiten de EU of de EER, waar niet zonder meer kan worden uitgegaan van een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU en waar we niet bevoegd zijn om gegevens door te geven op basis van een wettelijke verplichting, zorgen we ervoor dat het noodzakelijke adequate niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd in het betreffende derde land of met de ontvanger in het derde land. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogenaamde "gelijkwaardigheidsbeschikking" van de Europese Commissie, waarin een passend algemeen niveau van gegevensbescherming voor een bepaald derde land wordt vastgesteld. Bij wijze van alternatief kunnen we de gegevensoverdracht ook baseren op de zogenaamde "standaardclausules van de EU" die met een ontvanger zijn overeengekomen of - in het geval van ontvangers in de VS - op de naleving van de beginselen van het zogenaamde "EU-VS Privacy Shield". Informatie over de deelnemers aan het privacyscherm tussen de EU en de VS is te vinden op: www.privacyshield.gov/list; informatie over de modelcontractbepalingen van de EU is hier te vinden op: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:NL:PDF en informatie over de besluiten van de Europese Commissie inzake gepastheid hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincounts outidetheeu. Wij zullen u op verzoek graag meer informatie geven over de juiste en passende garanties voor het handhaven van een passend niveau van gegevensbescherming.
In het kader van de activiteit van financing modecor dragen wij een deel van de vorderingen uit de koopcontracten met u - onze klanten - over aan derden. In het kader van een dergelijke cessie zullen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de identificatie van de betreffende vordering, worden doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de indiening van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR (rechtmatig belang). De cessionarissen verwerken de overgedragen gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Voor u als klant verandert er niets in de verwerking van uw contract met ons. modecor blijft uw directe aanspreekpunt en heeft het recht om uw aankoopprijzen te accepteren.
2.5 Duur van de opslag en verwijdering van uw persoonlijke gegevens
Wij zullen uw gegevens slechts zolang opslaan als nodig is voor het betreffende doel van verwerking. Wij slaan uw gegevens op voor contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantie- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens over de door het handels- en belastingrecht vereiste contractuele verhouding gedurende de wettelijk bepaalde termijnen. Voor deze periode (regelmatig tien jaar vanaf het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens uitsluitend in het kader van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt. Voor de verdere door ons nagestreefde doeleinden, gelieve de duur van de opslag te nemen uit de volgende regelingen.
3. gegevensverwerking voor het aanmaken van een klantaccount
Voor elke klant die zich op onze website registreert, stellen we een wachtwoordbeveiligde toegang in tot zijn opgeslagen inventarisgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankgegevens, de nieuwsbrief en andere instellingen beheren. Met de functie "blijf ingelogd" willen wij uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk maken. Met deze functie kunt u gebruik maken van onze diensten zonder telkens opnieuw in te hoeven loggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter opnieuw gevraagd uw wachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen. Wij raden u aan de functie "Blijf aangemeld" niet te gebruiken als de computer door meerdere gebruikers wordt gebruikt. We willen er ook op wijzen dat de functie "blijf ingelogd" niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die opgeslagen cookies na elke sessie automatisch verwijdert.
Wij gebruiken de gegevens die u bij het openen van een klantenrekening verzamelt om orders te verwerken, door u bestelde aanvullende diensten te verlenen, betalingsmogelijkheden te bieden en betaling en eventuele terugbetalingen te verwerken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een klantaccount is artikel 6, lid 1, onder b GDPR.
De in verband met het klantenaccount verzamelde en opgeslagen gegevens wissen wij uiterlijk op het moment dat u zelf uw klantenaccount wist of wanneer u ons meedeelt dat uw klantenaccount moet worden gewist. Vervroegde verwijdering van uw persoonsgegevens is echter niet mogelijk indien en voor zover de gegevens nog nodig zijn voor contractverwerking of indien wettelijke bepalingen ons verplichten tot verdere opslag.
4. verwerking van gegevens voor het verwerken van uw bestelling
Wanneer u producten koopt via onze webshop, hebben we uw naam, adres en betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren, zodat we met u kunnen communiceren. We gebruiken ook het e-mailadres voor uw identificatie (klantenlogin). U ontvangt ook uw bestelling en verzendbevestiging via uw e-mailadres. Wij verwerken uw gegevens voor de verwerking van uw bestellingen, met inbegrip van eventuele latere retourzendingen en garantieclaims. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b GDPR (nakoming overeenkomst).
Indien u kiest voor de betaalmethode "aankoop op rekening", kunnen wij uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres en geboortedatum, indien van toepassing) doorgeven aan ťťn of meer van de hieronder vermelde kredietagentschappen om de kredietwaardigheid te controleren en om informatie te verkrijgen voor het inschatten van het risico van niet-betaling op basis van wiskundig-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens:
CRIF BŁrgel GmbH, RadlkoferstraŖe 2, 81373 MŁnchen, Duitsland, Tel.: +49 (0)40-89803-0 (CRIF BŁrgel) - Gedetailleerde informatie over CRIF BŁrgel i.S.d. Art. 14 GDPR, d.w.z. het zakelijke doel, het doel van de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfvertrouwen, het recht op annulering en correctie enz. kan hier worden gevonden: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_GDPR.pdf.
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Duitsland, Tel.: +49 (0) 611 - 92780 (Schufa) - Gedetailleerde informatie over de Schufa i.S.d. Art. 14 GDPR, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, ten behoeve van de opslag van gegevens, over de ontvangers van de gegevens, over het recht op zelfkennisgeving, over het recht op annulering en correctie etc. vindt u hier: https://www.schufa.de/datenschutz
De rechtsgrondslag voor deze indiening is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR. Er is hier een gerechtvaardigd belang, aangezien de betaalmethode "aankoop op rekening" voor ons een kredietrisico inhoudt. Deze kredietbeoordelaars verwerken de ontvangen gegevens en gebruiken deze ook voor het opstellen van profielen (scoring) om uw contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en, indien nodig, andere derde landen (op voorwaarde dat de Europese Commissie hiervoor een besluit heeft genomen) informatie te verschaffen, onder meer voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Nadere informatie over de activiteiten van de kredietbeoordelaars is te vinden in de informatiebladen van de overeenkomstig artikel 14 van het GDPR hierboven genoemde kredietbeoordelaars.
5. gegevensverwerking voor het contacteren van ons en klantenservice
Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice. Op onze website vindt u ook een contactformulier. In dit kader verzamelen wij uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw klant, bestel- en artikelnummer en alle andere informatie die u ons toestuurt.
Wij gebruiken uw gegevens die aan ons zijn doorgegeven in verband met het leggen van contact uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) en f), van het GDPR (uitvoering van de overeenkomst en rechtmatig belang bij de behandeling van onderzoeken en andere zaken). Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt, tenzij verdere opslag nodig is voor een juiste reactie op uw verzoek (bijv. voor het verwerken van een klacht van een klant in het kader van een bestelling, zie paragraaf 4 (Gegevensverwerking voor het verwerken van uw bestelling) hierboven).
6. het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden
Naast het verwerken van uw gegevens voor het aanmaken van een klantaccount, het verwerken van uw bestellingen bij modecor en het verwerken van uw aanvragen en andere verzoeken, gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de volgende paragrafen om u te informeren over uw belangen.
6.1 Nieuwsbrief
U kunt zich registreren op onze website om onze nieuwsbrief te ontvangen. De modecor nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en meer informatie over modecor producten en diensten. Onze nieuwsbrief wordt verzonden op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a GDPR. Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw e-mailadres in het veld op onze website. Wij sturen u dan een notificatie e-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief (double opt-in) wenst te ontvangen door te klikken op een link in deze e-mail. Wij sturen u daarom pas een nieuwsbrief per e-mail als u ons vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij de nieuwsbriefdienst moeten activeren.
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. Te dien einde volstaat het een korte aanmaning per e-mail te sturen naar het onder punt 11 vermelde e-mailadres. U vindt ook een link om u af te melden in elke nieuwsbrief. Uw gegevens worden bij het versturen van de nieuwsbrief opgeslagen zolang u zich abonneert op de nieuwsbrief.
6.2 Productaanbevelingen per e-mail
Als u een overeenkomst met ons hebt gesloten, verwerken wij uw e-mailadres buiten uw specifieke toestemming om u regelmatig productaanbevelingen per e-mail te sturen. Op deze manier willen wij u voorzien van informatie over producten uit ons assortiment die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw recente aankopen bij ons. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR in verband met. Artikel 7, lid 3 UWG. De verwerking van bestaande klantgegevens voor reclamedoeleinden moet als een rechtmatig belang worden beschouwd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor het verzenden van productaanbevelingen per e-mail. Te dien einde volstaat het een korte aanmaning per e-mail te sturen naar het onder punt 11 vermelde e-mailadres. U vindt ook een link om u af te melden in elke e-mail met productaanbevelingen.
6.4. Recht van bezwaar
U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst. Dit kan door een bericht in tekstvorm (e-mail, fax, brief) te sturen naar de onder punt 11 gespecificeerde contactgegevens.

7 Cookies
Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit doen wij op basis van art. 6 lid 1 sub f GDPR (rechtmatig belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod). Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw terminalapparaat en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze webpagina's en aanbiedingen voor u op de juiste manier te ontwerpen en vergemakkelijkt uw gebruik, bijvoorbeeld door bepaalde inzendingen door u zo op te slaan dat u deze niet voortdurend hoeft te herhalen.
Welke cookies gebruikt modecor?
De meeste cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw eindapparaat verwijderd (vandaar sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de functie van uw winkelmandje op meerdere pagina's aan te bieden. Daarnaast maken we ook gebruik van cookies die op uw eindapparaat blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en aan welke invoeren en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden opgeslagen op uw terminal en zullen zichzelf verwijderen na de opgegeven tijd. Deze cookies dienen met name om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op de site informatie weer te geven die specifiek op uw interesses is afgestemd.
gerichte inzet ter plaatse
Op de modecor-websites worden gegevens verzameld op basis van cookie-technologie om onze reclame en het volledige onlineaanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar worden uitsluitend gebruikt voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van een website. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten aanbieden waarvan de inhoud gebaseerd is op de verkregen informatie in verband met de clickstream-analyse. Ons doel is om ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken.
Cookies van derde aanbieders (zogenaamde cookies van derde partijen)
Modecor maakt gebruik van de diensten van reclamepartners die het internetaanbod en de websites voor u interessanter maken. Daarom worden cookies van partnerbedrijven ook op uw terminal opgeslagen wanneer u de modecor-websites bezoekt. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die automatisch worden verwijderd na de opgegeven tijd (levensduur 1 maand tot 10 jaar). Deze verzamelen pseudonieme gegevens onder een gebruikers-ID. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u hebt bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, enzovoort. Sommige van onze reclamepartners verzamelen ook informatie over welke pagina's u eerder hebt bezocht of in welke producten u geÔnteresseerd was, bijvoorbeeld om u de reclame te kunnen tonen die het beste bij uw interesses past.
Als u niet wilt dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zoals hieronder beschreven (onder Uw cookie-instellingen wijzigen), zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden externe aanbieders ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en om opt-out instellingen aan te bieden op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.
heroriŽntering
Op onze websites maken we ook gebruik van zogenaamde re-targeting technologieŽn. Wij gebruiken deze technologieŽn om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geÔnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, rente-gerelateerde reclame is over het algemeen interessanter voor internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig pseudoniem. Als u niet wilt dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zoals hieronder beschreven (onder Uw cookie-instellingen wijzigen), zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden de aanbieders van de re-targeting technologieŽn ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en hiervoor opt-out instellingen aan te bieden op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.
Google AdWords
Wij gebruiken Google Conversion Tracking Google AdWords van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google AdWords). Google AdWords plaatst een cookie op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u een bepaalde pagina van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent omgeleid. Elke AdWords-klant (inclusief modecor) ontvangt een andere cookie. Cookies zijn daarom niet via de websites van AdWords-klanten te traceren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. Dit geeft aan hoeveel gebruikers op onze advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geÔdentificeerd.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren vindt u op de websites van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en ("Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer van gegevens die Google gebruikt om u reclame te tonen").
Facebook pixel
We gebruiken de bezoekersactiepixel van Facebook, Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook Pixel) om online marketingmaatregelen te evalueren en te ondersteunen. Hiermee kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Hiervoor kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het belang van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te begrijpen. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en persoonlijke gegevens van individuele gebruikers zijn niet zichtbaar voor ons. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze informatie met uw Facebook-account verbinden en ook voor eigen promotionele doeleinden gebruiken, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook: (https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy). De Facebook-pixel kan via de volgende link worden gedeactiveerd door de "Facebook-advertentie-instellingen" te wijzigen: http://facebook.com/ads/settings.
Criteo
We gebruiken ook de webanalysetool Criteo van Criteo SA, 32 rue blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (Criteo). Criteo gebruikt cookies om anonieme informatie over het surfgedrag van websitebezoekers te verzamelen en op te slaan voor marketingdoeleinden. Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren, zodat gerichte productaanbevelingen vervolgens kunnen worden weergegeven als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (de zogenaamde uitgevers). Deze gegevens mogen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze anonieme analyse van uw surfgedrag op de website van Criteo onder de link http://www.criteo.com/de/privacy/
StrŲer/mbr-targeting
Wij gebruiken cookies van mbr targeting GmbH, Torstr. 49, 10119 Berlijn (mbr targeting). De cookies worden "tracking" genoemd.m6r.eu" gemarkeerd. Deze cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersacties (conversies) te volgen met als doel de effectiviteit van advertenties te meten en te verbeteren. De verzamelde gegevens (bijv. Cookie-ID 479cf273-ec5a-4743-b616-4cd42ecb3bcb met een duur van 90 dagen) zijn voor ons anoniem, d.w.z. wij slaan geen persoonlijke gegevens op van individuele gebruikers. We gebruiken alleen verkorte IP-adressen en de gebruikelijke IP maskingmethode. Meer informatie over het privacybeleid van StrŲer/ mbr targeting vindt u op: https://www.stroeer.de/digitale-werbung/werbemedien/targeting-data/datenschutz.html. U kunt de mbr-cookie op elk moment hier deactiveren: https://privacy.mbr-targeting.com/?optedIn=true.
Re Targeting
Op onze websites maken we ook gebruik van zogenaamde re-targeting technologieŽn. Wij gebruiken deze technologieŽn om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geÔnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, rente-gerelateerde reclame is over het algemeen interessanter voor internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig pseudoniem. Als u niet wilt dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zoals hieronder beschreven (onder Uw cookie-instellingen wijzigen), zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden de aanbieders van de re-targeting technologieŽn ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en hiervoor opt-out instellingen aan te bieden op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.
Web analyse
Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken we gebruik van onderstaande webanalysetools. Deze tools maken ook gebruik van cookies. U kunt het opslaan van deze cookies te allen tijde voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen zoals hieronder beschreven (onder Uw cookie-instellingen wijzigen), zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden de aanbieders van de webanalysetools ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en om opt-out instellingen aan te bieden op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.
Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google Analytics). Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee Google het gebruik van onze website kan analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van websites en het internet. Wij wijzen erop dat Google Analytics op onze websites is uitgebreid om anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP maskking). Uw IP-adres wordt door Google alleen in verkorte vorm vastgelegd. Dit garandeert anonimisering en laat niet toe dat er conclusies worden getrokken over uw identiteit. Bij IP-anonimisering op onze websites wordt uw IP-adres eerder door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt Google verhinderen de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) te verzamelen en door Google te laten verwerken, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van Google Analytics naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008.
DoubleClick by Google
DoubleClick by Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google DoubleClick). Google DoubleClick maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te plaatsen. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites alleen in staat advertenties te plaatsen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active).
U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browsersugkoppeling die beschikbaar is onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. U kunt het gebruik van cookies door Google ook uitschakelen door http://www.google.com/privacy/ads te bezoeken en op de knop "afmelden" te klikken. Meer informatie over Google DoubleClick en het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/intl/de/privacy/.
Wijzig uw cookie-instellingen
U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde aanpassen. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat het opslaan van cookies op uw eindapparaat over het algemeen wordt voorkomen of dat u telkens wordt gevraagd of u met het instellen van cookies akkoord gaat. Nadat de cookies zijn ingesteld, kunt u ze te allen tijde wissen. Hoe dit werkt, leest u in de helpfunctie van uw browser. Voor uitleg over de Safari, Firefox, Microsoft Internet Explorer en Google Chrome browsers, zie:
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmetings- en promotiedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclameinitiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en de website van de VS (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de functionaliteit van het winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk is als u ons toestaat cookies in te stellen. Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.
8. veilige gegevenstransmissie en gegevensbeveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Daarnaast beschermen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of distributie van uw gegevens door onbevoegden.
9 Uw rechten
9.1 Overzicht
U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
Recht op informatie (artikel 15, leden 1 en 2, van het GDPR),
recht op correctie (art. 16, blz. 1 GDPR),
recht op annulering (art. 17 GDPR),
het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 GDPR),
recht op doorgifte van gegevens (art. 20 GDPR).
9.2 Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
9.3. Recht van bezwaar
Op grond van artikel 21, lid 1, van het GDPR kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.
Bovenstaand algemeen bezwaarrecht is van toepassing op alle in deze gegevensbeschermingsverklaring omschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f GDPR. Wij zijn alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van groot belang geeft (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).
Indien uw gegevens voor directe reclamedoeleinden worden gebruikt, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken op grond van art. 21 lid 2 GDPR.
10. contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat uw vragen met betrekking tot gegevensbescherming betrouwbaar en zo snel mogelijk worden verwerkt, verzoeken wij u uw vraag per e-mail of per post te sturen, waarbij u zich duidelijk dient te identificeren:
gegevensbeschermingsfunctionaris
OakFace Ltd.
93 Upper Georges Street
Dun Laoghaire
Co Dublin A96 V1K8
IRELAND - EU
E-mail: privacy@modecor.com
U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies van uw browser (meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). U kunt dit document ook downloaden en archiveren in PDF-formaat. Om het PDF bestand te openen heeft u het gratis programma Adobe Reader (op www.adobe.de) of vergelijkbare programma's nodig die het PDF formaat ondersteunen.
11 Aanpassing van de gegevensbeschermingsverklaring
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Updates van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. Wijzigingen zijn van toepassing zodra deze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.
Status: 23 mei 2018

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg. Om u een overzicht te geven van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, willen wij u hier informeren over onze dataverzameling en datagebruik.

1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming
Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van de BasisVerordnung (DSGVO):

OakFace Ltd.
93 Upper Georges Street
Dun Laoghaire
Co Dublin A96 V1K8
IRELAND - EU
Telefoon: +49-(0)-69-22221 4044
E-mail: privacy@modecor.com
Website: www.modecor.com
(hierna ook "modecor", "wij" of "ons" genoemd).

2. doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en legitieme belangen die door ons of een derde worden nagestreefd, ontvangers of categorieŽn ontvangers en opslagtermijn - algemene informatie

2.1 Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens in de zin van het DSGVO en de BDSG zijn individuele gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten in het bijzonder

Uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, uw gebruikersnaam en uw versleutelde wachtwoord voor de klantaccount,

de producten die u hebt gekocht, de gebruikte diensten, betalingsinformatie (bijv. bankgegevens, betaalhistorie),

Uw gegevens, die ontstaan bij het gebruik van onze webpagina en ons online aanbod.

2.2 Doel van de verwerking

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud te bieden en om uw bestelling te verwerken of voor verdere dienstverlening, om contactvragen te beantwoorden, bereikmeting en marketing, alsmede voor mogelijke veiligheidsmaatregelen.

2.3 Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Overeenkomstig art. 13 DSGVO informeren wij u hierbij over de rechtsgrondslag voor de door ons uitgevoerde gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet afzonderlijk is vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, wordt de verwerking voor een of meer van de hieronder vermelde doeleinden uitgevoerd op basis van de wettelijke voorschriften die in elk afzonderlijk geval zijn vermeld:

Uitvoering van onze diensten (in het bijzonder voor de uitvoering van contracten) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, op uw verzoek (art. 6 lid 1 sub b DSGVO),

Nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust (art. 6 lid 1 sub c DSGVO),

bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 6, lid 1, onder f, DSGVO),
of, indien u ons uw toestemming heeft gegeven, op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 sub a en art. 7 f DSGVO).

2.4 Openbaarmaking van uw gegevens

Voor het verwerken van uw aanvraag en bestellingen kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan andere gelieerde bedrijven binnen modecor of aan derden, ook buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw gegevens zullen door ons worden doorgegeven in de volgende gevallen en op basis van de wettelijke toestemming die in elk geval wordt vermeld:

indien voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO overdracht van de gegevens aan derden of aan aan ons gelieerde ondernemingen noodzakelijk is; hieronder vallen bijvoorbeeld ook gegevensoverdrachten aan betalingsdienstaanbieders, transporteurs, logistieke ondernemingen en leveranciers indien zij u rechtstreeks van dienst zijn,

u heeft ingestemd met de overdracht van uw gegevens (art. 6 lid 1 sub a DSGVO),

vanwege ons rechtmatig belang of het rechtmatig belang van een derde (art. 6 lid 1 sub f DSGVO); hieronder vallen bijvoorbeeld gegevensoverdrachten in het kader van cessie van vorderingen of aan kredietbeoordelaars ten behoeve van kredietbeoordeling en marketingpartners,

indien de doorgifte noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 lid 1 sub c DSGVO).
Alle gelieerde bedrijven van modecor en derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens doorgeven mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden. Bovendien zijn zij verplicht om de gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze specificaties en de relevante wetten op de gegevensbescherming.
In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven en zijn gebonden aan onze instructies.

Bovendien hebben wij contractueel het recht om de naleving van de desbetreffende contractuele en wettelijke voorschriften door de dienstverleners te controleren. De externe dienstverleners kunnen in de volgende categorieŽn worden ingedeeld:

Dienstverlener voor hosting, onderhoud en onderhoud van onze websites,

Dienstverleners op het gebied van orderverwerking, in het bijzonder logistieke dienstverleners,

Dienstverleners op het gebied van klantenservice,

Banken en andere aanbieders van betaaldiensten, ook voor de verwerking van betalingen,

Verzendingsaanbieders voor e-mailnieuwsbrieven en verladers voor catalogi of andere direct mail,

Dienstverlener op het gebied van marketing en webanalyse.
Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in zogenaamde "derde landen", d.w.z. landen buiten de EU of de EER, waar niet zonder meer kan worden uitgegaan van een niveau van gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met dat in de EU en waar we niet bevoegd zijn om gegevens door te geven op basis van een wettelijke verplichting, zorgen we ervoor dat het noodzakelijke adequate niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd in het betreffende derde land of met de ontvanger in het derde land. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogenaamde "gelijkwaardigheidsbeschikking" van de Europese Commissie, waarin een passend algemeen niveau van gegevensbescherming voor een bepaald derde land wordt vastgesteld. Bij wijze van alternatief kunnen we de gegevensoverdracht ook baseren op de zogenaamde "standaardclausules van de EU" die met een ontvanger zijn overeengekomen of - in het geval van ontvangers in de VS - op de naleving van de beginselen van het zogenaamde "EU-VS Privacy Shield". Informatie over de deelnemers aan het privacyscherm tussen de EU en de VS is te vinden op: www.privacyshield.gov/list; informatie over de modelcontractbepalingen van de EU is hier te vinden op: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:NL:PDF en informatie over de besluiten van de Europese Commissie inzake gepastheid hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincounts outidetheeu. Wij zullen u op verzoek graag meer informatie geven over de juiste en passende garanties voor het handhaven van een passend niveau van gegevensbescherming.

In het kader van de activiteit van financing modecor dragen wij een deel van de vorderingen uit de koopcontracten met u - onze klanten - over aan derden. In het kader van een dergelijke cessie zullen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de identificatie van de betreffende vordering, worden doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de indiening van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO (rechtmatig belang). De cessionarissen verwerken de overgedragen gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Voor u als klant verandert er niets in de verwerking van uw contract met ons. modecor blijft uw directe aanspreekpunt en heeft het recht om uw aankoopprijzen te accepteren.

2.5 Duur van de opslag en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw gegevens slechts zolang opslaan als nodig is voor het betreffende doel van verwerking. Wij slaan uw gegevens op voor contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantie- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens over de door het handels- en belastingrecht vereiste contractuele verhouding gedurende de wettelijk bepaalde termijnen. Voor deze periode (regelmatig tien jaar vanaf het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens uitsluitend in het kader van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt. Voor de verdere door ons nagestreefde doeleinden, gelieve de duur van de opslag te nemen uit de volgende regelingen.

3. gegevensverwerking voor het aanmaken van een klantaccount

Voor elke klant die zich op onze website registreert, stellen we een wachtwoordbeveiligde toegang in tot zijn opgeslagen inventarisgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankgegevens, de nieuwsbrief en andere instellingen beheren. Met de functie "blijf ingelogd" willen wij uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk maken. Met deze functie kunt u gebruik maken van onze diensten zonder telkens opnieuw in te hoeven loggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter opnieuw gevraagd uw wachtwoord in te voeren, bijvoorbeeld als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen. Wij raden u aan de functie "Blijf aangemeld" niet te gebruiken als de computer door meerdere gebruikers wordt gebruikt. We willen er ook op wijzen dat de functie "blijf ingelogd" niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die opgeslagen cookies na elke sessie automatisch verwijdert.

Wij gebruiken de gegevens die u bij het openen van een klantenrekening verzamelt om orders te verwerken, door u bestelde aanvullende diensten te verlenen, betalingsmogelijkheden te bieden en betaling en eventuele terugbetalingen te verwerken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een klantaccount is artikel 6, lid 1, onder b DSGVO.
De in verband met het klantenaccount verzamelde en opgeslagen gegevens wissen wij uiterlijk op het moment dat u zelf uw klantenaccount wist of wanneer u ons meedeelt dat uw klantenaccount moet worden gewist. Vervroegde verwijdering van uw persoonsgegevens is echter niet mogelijk indien en voor zover de gegevens nog nodig zijn voor contractverwerking of indien wettelijke bepalingen ons verplichten tot verdere opslag.

4. verwerking van gegevens voor het verwerken van uw bestelling

Wanneer u producten koopt via onze webshop, hebben we uw naam, adres en betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren, zodat we met u kunnen communiceren. We gebruiken ook het e-mailadres voor uw identificatie (klantenlogin). U ontvangt ook uw bestelling en verzendbevestiging via uw e-mailadres. Wij verwerken uw gegevens voor de verwerking van uw bestellingen, met inbegrip van eventuele latere retourzendingen en garantieclaims. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b DSGVO (nakoming overeenkomst).
Indien u kiest voor de betaalmethode "aankoop op rekening", kunnen wij uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres en geboortedatum, indien van toepassing) doorgeven aan ťťn of meer van de hieronder vermelde kredietagentschappen om de kredietwaardigheid te controleren en om informatie te verkrijgen voor het inschatten van het risico van niet-betaling op basis van wiskundig-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens:
CRIF BŁrgel GmbH, RadlkoferstraŖe 2, 81373 MŁnchen, Duitsland, Tel.: +49 (0)40-89803-0 (CRIF BŁrgel) - Gedetailleerde informatie over CRIF BŁrgel i.S.d. Art. 14 DSGVO, d.w.z. het zakelijke doel, het doel van de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfvertrouwen, het recht op annulering en correctie enz. kan hier worden gevonden: https://www.crifbuergel.de/sites/default/files/documents/informationsblatt_dsgvo.pdf.
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Duitsland, Tel.: +49 (0) 611 - 92780 (Schufa) - Gedetailleerde informatie over de Schufa i.S.d. Art. 14 DSGVO, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, ten behoeve van de opslag van gegevens, over de ontvangers van de gegevens, over het recht op zelfkennisgeving, over het recht op annulering en correctie etc. vindt u hier: https://www.schufa.de/datenschutz
De rechtsgrondslag voor deze indiening is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Er is hier een gerechtvaardigd belang, aangezien de betaalmethode "aankoop op rekening" voor ons een kredietrisico inhoudt. Deze kredietbeoordelaars verwerken de ontvangen gegevens en gebruiken deze ook voor het opstellen van profielen (scoring) om uw contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en, indien nodig, andere derde landen (op voorwaarde dat de Europese Commissie hiervoor een besluit heeft genomen) informatie te verschaffen, onder meer voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Nadere informatie over de activiteiten van de kredietbeoordelaars is te vinden in de informatiebladen van de overeenkomstig artikel 14 van het DSGVO hierboven genoemde kredietbeoordelaars.

5. gegevensverwerking voor het contacteren van ons en klantenservice

Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze klantenservice. Op onze website vindt u ook een contactformulier. In dit kader verzamelen wij uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw klant, bestel- en artikelnummer en alle andere informatie die u ons toestuurt.
Wij gebruiken uw gegevens die aan ons zijn doorgegeven in verband met het leggen van contact uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) en f), van het DSGVO (uitvoering van de overeenkomst en rechtmatig belang bij de behandeling van onderzoeken en andere zaken). Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt, tenzij verdere opslag nodig is voor een juiste reactie op uw verzoek (bijv. voor het verwerken van een klacht van een klant in het kader van een bestelling, zie paragraaf 4 (Gegevensverwerking voor het verwerken van uw bestelling) hierboven).

6. het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens voor het aanmaken van een klantaccount, het verwerken van uw bestellingen bij modecor en het verwerken van uw aanvragen en andere verzoeken, gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de volgende paragrafen om u te informeren over uw belangen.

6.1 Nieuwsbrief

U kunt zich registreren op onze website om onze nieuwsbrief te ontvangen. De modecor nieuwsbrief bevat nieuws, aanbiedingen en meer informatie over modecor producten en diensten. Onze nieuwsbrief wordt verzonden op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a DSGVO. Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw e-mailadres in het veld op onze website. Wij sturen u dan een notificatie e-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief (double opt-in) wenst te ontvangen door te klikken op een link in deze e-mail. Wij sturen u daarom pas een nieuwsbrief per e-mail als u ons vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij de nieuwsbriefdienst moeten activeren.
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. Te dien einde volstaat het een korte aanmaning per e-mail te sturen naar het onder punt 11 vermelde e-mailadres. U vindt ook een link om u af te melden in elke nieuwsbrief. Uw gegevens worden bij het versturen van de nieuwsbrief opgeslagen zolang u zich abonneert op de nieuwsbrief.

6.2 Productaanbevelingen per e-mail

Als u een overeenkomst met ons hebt gesloten, verwerken wij uw e-mailadres buiten uw specifieke toestemming om u regelmatig productaanbevelingen per e-mail te sturen. Op deze manier willen wij u voorzien van informatie over producten uit ons assortiment die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw recente aankopen bij ons. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO in verband met. Artikel 7, lid 3 UWG. De verwerking van bestaande klantgegevens voor reclamedoeleinden moet als een rechtmatig belang worden beschouwd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor het verzenden van productaanbevelingen per e-mail. Te dien einde volstaat het een korte aanmaning per e-mail te sturen naar het onder punt 11 vermelde e-mailadres. U vindt ook een link om u af te melden in elke e-mail met productaanbevelingen.

6.4. Recht van bezwaar

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst. Dit kan door een bericht in tekstvorm (e-mail, fax, brief) te sturen naar de onder punt 11 gespecificeerde contactgegevens.

7 Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit doen wij op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO (rechtmatig belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod). Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw terminalapparaat en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze webpagina's en aanbiedingen voor u op de juiste manier te ontwerpen en vergemakkelijkt uw gebruik, bijvoorbeeld door bepaalde inzendingen door u zo op te slaan dat u deze niet voortdurend hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt modecor?

De meeste cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw eindapparaat verwijderd (vandaar sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de functie van uw winkelmandje op meerdere pagina's aan te bieden. Daarnaast maken we ook gebruik van cookies die op uw eindapparaat blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en aan welke invoeren en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden opgeslagen op uw terminal en zullen zichzelf verwijderen na de opgegeven tijd. Deze cookies dienen met name om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk om op de site informatie weer te geven die specifiek op uw interesses is afgestemd.

gerichte inzet ter plaatse

Op de modecor-websites worden gegevens verzameld op basis van cookie-technologie om onze reclame en het volledige onlineaanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar worden uitsluitend gebruikt voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van een website. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten aanbieden waarvan de inhoud gebaseerd is op de verkregen informatie in verband met de clickstream-analyse. Ons doel is om ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk voor u te maken.

Cookies van derde aanbieders (zogenaamde cookies van derde partijen)
Modecor maakt gebruik van de diensten van reclamepartners die het internetaanbod en de websites voor u interessanter maken. Daarom worden cookies van partnerbedrijven ook op uw terminal opgeslagen wanneer u de modecor-websites bezoekt. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die automatisch worden verwijderd na de opgegeven tijd (levensduur 1 maand tot 10 jaar). Deze verzamelen pseudonieme gegevens onder een gebruikers-ID. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u hebt bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, enzovoort. Sommige van onze reclamepartners verzamelen ook informatie over welke pagina's u eerder hebt bezocht of in welke producten u geÔnteresseerd was, bijvoorbeeld om u de reclame te kunnen tonen die het beste bij uw interesses past.

Als u niet wilt dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zoals hieronder beschreven (onder Uw cookie-instellingen wijzigen), zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden externe aanbieders ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en om opt-out instellingen aan te bieden op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.

heroriŽntering

Op onze websites maken we ook gebruik van zogenaamde re-targeting technologieŽn. Wij gebruiken deze technologieŽn om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geÔnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, rente-gerelateerde reclame is over het algemeen interessanter voor internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig pseudoniem. Als u niet wilt dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zoals hieronder beschreven (onder Uw cookie-instellingen wijzigen), zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden de aanbieders van de re-targeting technologieŽn ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en hiervoor opt-out instellingen aan te bieden op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.

Google AdWords

Wij gebruiken Google Conversion Tracking Google AdWords van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google AdWords). Google AdWords plaatst een cookie op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u een bepaalde pagina van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent omgeleid. Elke AdWords-klant (inclusief modecor) ontvangt een andere cookie. Cookies zijn daarom niet via de websites van AdWords-klanten te traceren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. Dit geeft aan hoeveel gebruikers op onze advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geÔdentificeerd.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren vindt u op de websites van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en ("Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer van gegevens die Google gebruikt om u reclame te tonen").

Facebook pixel

We gebruiken de bezoekersactiepixel van Facebook, Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (Facebook Pixel) om online marketingmaatregelen te evalueren en te ondersteunen. Hiermee kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Hiervoor kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het belang van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te begrijpen. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en persoonlijke gegevens van individuele gebruikers zijn niet zichtbaar voor ons. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Facebook kan deze informatie met uw Facebook-account verbinden en ook voor eigen promotionele doeleinden gebruiken, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook: (https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy). De Facebook-pixel kan via de volgende link worden gedeactiveerd door de "Facebook-advertentie-instellingen" te wijzigen: http://facebook.com/ads/settings.

Criteo

We gebruiken ook de webanalysetool Criteo van Criteo SA, 32 rue blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (Criteo). Criteo gebruikt cookies om anonieme informatie over het surfgedrag van websitebezoekers te verzamelen en op te slaan voor marketingdoeleinden. Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren, zodat gerichte productaanbevelingen vervolgens kunnen worden weergegeven als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (de zogenaamde uitgevers). Deze gegevens mogen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze anonieme analyse van uw surfgedrag op de website van Criteo onder de link http://www.criteo.com/de/privacy/

StrŲer/mbr-targeting

Wij gebruiken cookies van mbr targeting GmbH, Torstr. 49, 10119 Berlijn (mbr targeting). De cookies worden "tracking" genoemd.m6r.eu" gemarkeerd. Deze cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersacties (conversies) te volgen met als doel de effectiviteit van advertenties te meten en te verbeteren. De verzamelde gegevens (bijv. Cookie-ID 479cf273-ec5a-4743-b616-4cd42ecb3bcb met een duur van 90 dagen) zijn voor ons anoniem, d.w.z. wij slaan geen persoonlijke gegevens op van individuele gebruikers. We gebruiken alleen verkorte IP-adressen en de gebruikelijke IP maskingmethode. Meer informatie over het privacybeleid van StrŲer/ mbr targeting vindt u op: https://www.stroeer.de/digitale-werbung/werbemedien/targeting-data/datenschutz.html. U kunt de mbr-cookie op elk moment hier deactiveren: https://privacy.mbr-targeting.com/?optedIn=true.

Re Targeting

Op onze websites maken we ook gebruik van zogenaamde re-targeting technologieŽn. Wij gebruiken deze technologieŽn om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geÔnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, rente-gerelateerde reclame is over het algemeen interessanter voor internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig pseudoniem. Als u niet wilt dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen zoals hieronder beschreven (onder Uw cookie-instellingen wijzigen), zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden de aanbieders van de re-targeting technologieŽn ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en hiervoor opt-out instellingen aan te bieden op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.

Web analyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken we gebruik van onderstaande webanalysetools. Deze tools maken ook gebruik van cookies. U kunt het opslaan van deze cookies te allen tijde voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen zoals hieronder beschreven (onder Uw cookie-instellingen wijzigen), zodat het instellen van cookies over het algemeen wordt voorkomen. Daarnaast bieden de aanbieders van de webanalysetools ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het instellen van uw cookies en om opt-out instellingen aan te bieden op hun websites. Meer informatie vindt u in de respectievelijke beschrijvingen van de onderstaande diensten.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google Analytics). Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee Google het gebruik van onze website kan analyseren. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van websites en het internet. Wij wijzen erop dat Google Analytics op onze websites is uitgebreid om anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP maskking). Uw IP-adres wordt door Google alleen in verkorte vorm vastgelegd. Dit garandeert anonimisering en laat niet toe dat er conclusies worden getrokken over uw identiteit. Bij IP-anonimisering op onze websites wordt uw IP-adres eerder door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt Google verhinderen de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) te verzamelen en door Google te laten verwerken, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van Google Analytics naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008.

DoubleClick by Google

DoubleClick by Google is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google DoubleClick). Google DoubleClick maakt gebruik van cookies om voor u relevante advertenties te plaatsen. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites alleen in staat advertenties te plaatsen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active).
U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browsersugkoppeling die beschikbaar is onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. U kunt het gebruik van cookies door Google ook uitschakelen door http://www.google.com/privacy/ads te bezoeken en op de knop "afmelden" te klikken. Meer informatie over Google DoubleClick en het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.com/intl/de/privacy/.

Wijzig uw cookie-instellingen

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde aanpassen. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat het opslaan van cookies op uw eindapparaat over het algemeen wordt voorkomen of dat u telkens wordt gevraagd of u met het instellen van cookies akkoord gaat. Nadat de cookies zijn ingesteld, kunt u ze te allen tijde wissen. Hoe dit werkt, leest u in de helpfunctie van uw browser. Voor uitleg over de Safari, Firefox, Microsoft Internet Explorer en Google Chrome browsers, zie:

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmetings- en promotiedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkreclameinitiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en de website van de VS (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de functionaliteit van het winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk is als u ons toestaat cookies in te stellen. Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

8. veilige gegevenstransmissie en gegevensbeveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Daarnaast beschermen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of distributie van uw gegevens door onbevoegden.

9 Uw rechten

9.1 Overzicht

U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
Recht op informatie (artikel 15, leden 1 en 2, van het DSGVO),
recht op correctie (art. 16, blz. 1 DSGVO),
recht op annulering (art. 17 DSGVO),
het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 DSGVO),
recht op doorgifte van gegevens (art. 20 DSGVO).

9.2 Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

9.3. Recht van bezwaar

Op grond van artikel 21, lid 1, van het DSGVO kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.
Bovenstaand algemeen bezwaarrecht is van toepassing op alle in deze gegevensbeschermingsverklaring omschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. Wij zijn alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van groot belang geeft (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid).
Indien uw gegevens voor directe reclamedoeleinden worden gebruikt, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken op grond van art. 21 lid 2 DSGVO.

10. contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat uw vragen met betrekking tot gegevensbescherming betrouwbaar en zo snel mogelijk worden verwerkt, verzoeken wij u uw vraag per e-mail of per post te sturen, waarbij u zich duidelijk dient te identificeren:
gegevensbeschermingsfunctionaris

OakFace Ltd.
93 Upper Georges Street
Dun Laoghaire
Co Dublin A96 V1K8
IRELAND - EU

E-mail: privacy@modecor.com

U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies van uw browser (meestal "Bestand" -> "Opslaan als"). U kunt dit document ook downloaden en archiveren in PDF-formaat. Om het PDF bestand te openen heeft u het gratis programma Adobe Reader (op www.adobe.de) of vergelijkbare programma's nodig die het PDF formaat ondersteunen.

11 Aanpassing van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Updates van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. Wijzigingen zijn van toepassing zodra deze op onze website zijn gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Status: 23 mei 2018

ALTIJD EERST OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT

Schrijf u in op de Modecor nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment uitschrijven.